Disclaimer

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Gebrookerbos behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Gebrookerbos zoveel mogelijk zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Gebrookerbos geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Gebrookerbos geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Gebrookerbos redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Gebrookerbos garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluitingvan aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn Gebrookerbos en haar bestuurders aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Gebrookerbos of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Gebrookerbos op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebrookerbos. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Gebrookerbos. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Gebrookerbos aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Gebrookerbos stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Gebrookerbos raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Gebrookerbos te sturen.

Gebruik software

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Gebrookerbos wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software geen inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Gebrookerbos te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebrookerbos behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Gebrookerbos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’Amsterdam. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Gebrookerbos’s privacy statement.

Vragen en klachten die betrekking hebben op de website dienen gericht te worden tot Gebrookerbos. U kunt contact met ons opnemen via de gegevens op onze contact pagina.