Fonds

Het Gebrookerbosfonds – Regels en Voorwaarden

Het Gebrookerbosfonds ondersteunt micro-initiatieven binnen Gebrookerbos. Juist de micro-initiatieven zijn nodig voor sociale structuurversterking in het gebied. Alle micro-initiatieven hebben hun eigen financiering en moeten op eigen benen kunnen staan. Echter, aan de voorkant kan het net even helpen om een kleine startbijdrage te ontvangen. Of gedurende de looptijd van een initiatief kunnen er net onvoorziene kosten optreden of kan het nodig zijn extra te investeren om het initiatief te laten voortduren. Bestaande en nieuwe micro-initiatieven (burgerinitiatieven) kunnen een subsidieaanvraag indienen.Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan personen en organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het is een micro-initiatief (burgerondernemerschap) in Heerlen Noord en omgeving;
 • Het is een bestaande plek (onbebouwde ruimte) die is omgevormd tot iets nieuws;
 • Het micro-initiatief valt binnen in van de 3 thema’s stadslandbouw, natuur/wildernis, toerisme/recreatie;
 • Bij het micro-initiatief is er aantoonbaar mede eigenaarschap door bewoners of gebruikers;
 • Het micro-initiatief is duurzaam van aard (niet eenmalig/tijdelijk opgezet);
 • De middelen komen rechtstreeks ten goede aan de (verdere) realisatie van het micro-initiatief.
 • Oftewel de middelen zijn nodig om het voortbestaan van een initiatief te borgen of te verbeteren.

Een aanvraag kan per mail of per brief worden ingediend bij de projectgroep Gebrookerbos via de projectleider Gebrookerbos van de gemeente Heerlen (t.a.v. K. Damoiseaux, k.damoiseaux@heerlen.nl). De projectgroep Gebrookerbos bestaat uit verschillende medewerkers van de samenwerkingspartners Gebrookerbos: Neimed (Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp), Open Universiteit en Gemeente Heerlen. De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

 • NAW, e-mail en telefoonnummer;
 • Rekeningnummer;
 • De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;
 • Een omschrijving van het micro-initiatief;
 • Een omschrijving waaruit het doel van het gevraagde blijkt in relatie tot het doel van deze regeling (eventueel kan dit mondeling nader worden toegelicht);
 • Een begroting.